Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Woord van de voorzitster

Mijn strijd op het gebied van de gezondheidszorg is begonnen met mijn politiek engagement en ligt me zeer na aan het hart. Het lijkt me immers absoluut noodzakelijk dat het recht op gezondheidszorg een van de basisbehoeften blijft, enerzijds door de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht zijn financiële situatie, afkomst of geloofsovertuiging, en anderzijds door de kwaliteit van de zorg te verbeteren om de fysieke en psychische integriteit van iedereen te vrijwaren en de levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren.

De openbare ziekenhuizen zijn het best geplaatst in deze essentiële strijd, zij kunnen immers het hoofd bieden aan de commercialisering die de gezondheidszorgsector jammer genoeg in zijn greep houdt en onvermijdelijk tot toenemende ongelijkheid leidt, vooral in het Brussels Gewest en in economische crisistijden.

Daarom wou ik, sinds mijn verkiezing als gemeenteraadslid in 1994, de stad vertegenwoordigen in de Raad van bestuur van het UMC Sint-Pieter. Enkele jaren later, in 2001, werd ik verkozen tot voorzitster van de Raad van bestuur en, samen, politieke mandatarissen, bestuursleden, medisch, paramedisch en academisch korps, vakbondsorganisaties… zijn we heel wat uitdagingen aangegaan. De constructieve medewerking van alle betrokkenen heeft het mogelijk gemaakt de financiële situatie van het ziekenhuis aanzienlijk te verbeteren en daarbij in de eerste plaats te zorgen voor de vervulling van de hoofdopdracht: verstrekking van geneeskunde in de voorhoede van de vooruitgang, op een zo menselijk mogelijke manier. Dit was een uiterst boeiende ervaring voor mij en ik ben heel blij en trots dat ik eraan heb mogen meewerken.

Mijn dynamisme en mijn streven naar verbetering zijn grenzeloos. Het is dan ook met groot enthousiasme dat ik sinds 2009 het voorzitterschap van het Irisnet waarneem.

Ons net is in volle expansie en ik zal ervoor zorgen dat het werk van mijn voorgangers wordt voortgezet en dat het strategisch plan dat we samen hebben uitgewerkt, in praktijk wordt gebracht. Onze rol beperkt zich uiteraard niet tot toezicht op de naleving van het begrotingstraject. Onze ziekenhuizen zijn in de eerste plaats oorden waar zorg wordt verleend door gemotiveerde en bekwame artsen. Daarom moeten wij, samen met de artsen en met de algemeen directeuren, doelstellingencontracten sluiten, voor de medische activiteit en voor de kwaliteit van het onthaal en de zorg.

Globaal genomen wil ik de samenwerking tussen de 5 irisziekenhuizen versterken. In dit kader wil ik, samen met alle betrokkenen, de verschillende ambitieuze projecten die gepland zijn, voortzetten. Ik denk hierbij onder meer aan de herstructurering van het zorgaanbod, de bouw van een gemeenschappelijk laboratorium voor het hele net, de bouw van een nieuw Bordet Instituut in de buurt van Erasmus, de invoering van een uniform computersysteem voor het beheer van de medische en verpleegkundige dossiers, dat de opvang van de patiënten en de samenwerking, zowel tussen de irisinstellingen als met de andere gezondheidspartners, nog verbetert.

Ik wil ook meewerken aan een hervorming van het personeelsbeleid in het net om de erkenning van geleverde inspanningen, de mobiliteit tussen instellingen en het dynamisme en de flexibiliteit van onze teams, zowel in hun dagelijks werk als met het oog op toekomstige uitdagingen, verder te ontwikkelen.

Iris heeft ook een strategie voor gegroepeerde aankopen ontwikkeld om de beste medische apparatuur en benodigdheden aan te kopen tegen de voordeligste prijzen via de voor dit doel opgerichte structuur, iris-aankopen. Deze structuur heeft zijn doeltrefendheid reeds bewezen en blijft de ziekenhuizen van het net van dienst zijn.

Als voorzitster wil ik me niet alleen inzetten voor de hierboven genoemde prioriteiten, maar wens ik ook, met de steun en medewerking van alle betrokkenen van de 5 irisziekenhuizen, vernieuwende projecten te blijven ontwikkelen die van onze instellingen gezellige ziekenhuizen maken, in de voorhoede van de vooruitgang, die iedereen kwaliteitszorg aanbieden.

Faouzia Hariche,

Voorzitster van het Iris-net

Localisatie

Ankara Escort istanbul Escort Ankara Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Ankara Escort Çankaya Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort