Onze Ziekenhuizen

PRAKTISCHE INFORMATIE

Localisatie

Veelgestelde vragen - FAQ

WELKE DOCUMENTEN MOET IK VOORLEGGEN BIJ EEN ZIEKENHUISOPNAME?

Bij uw opname in het ziekenhuis wordt u verzocht de volgende documenten voor te leggen:

 • een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort);
 • uw SIS-kaart of Europese gezondheidskaart;
 • de door uw arts afgeleverde opnameaanvraag;
 • de documenten en de kaart van de hospitalisatieverzekering (Assurcard, Mediassistance, DKV, van Breda...);
 • de gegevens van de behandelende arts;
 • de gegevens van een contactpersoon;
 • het document van tenlasteneming, indien u afhangt van een verzekeringsmaatschappij van een ander land of van een internationale organisatie (EU, NAVO…);
 • uw requisitoir indien u van een OCMW afhangt.

Op medisch vlak is het ook aanbevolen dat u het volgende meeneemt:

 • de geneesmiddelen die u regelmatig neemt;
 • de eventuele instructies van uw arts betreffende allergieën voor bepaalde geneesmiddelen of voedingsmiddelen;
 • die brief van de huisarts of van de behandelende arts die de reden voor de ziekenhuisopname vermeldt;
 • de medische rapporten en röntgenfoto’s die van belang kunnen zijn voor de behandeling;
 • de bloedgroepkaart en de vaccinatiekaart;
 • een overzicht van de eerdere ingrepen en aandoeningen.

Verder zult u verscheidene documenten moeten ondertekenen, waaronder een reglementair opnameformulier, dat in alle Belgische ziekenhuizen wordt gebruikt.

Indien u binnengekomen bent via de spoed, waar er tot een ziekenhuisopname werd beslist, zullen de formaliteiten later worden afgehandeld, aan uw bed of door uw familie.

HOE ZIT HET MET DE HOSPITALISATIEKOSTEN?

en deel van de kosten die verbonden zijn aan uw verblijf in ons ziekenhuis wordt ten laste genomen door uw ziekenfonds. Als patiënt moet u echter ook een deel van de kosten betalen. Merk op dat sommige ingrepen (bijvoorbeeld esthetische chirurgie) niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.

Het bedrag van de hospitalisatiekosten wordt hoofdzakelijk beïnvloed door 5 factoren:

 • uw persoonlijke verzekerbaarheidssituatie: als u niet in orde bent met uw ziekenfonds, moet u zelf de volledige kosten betalen (verblijf en prestatie);
 • de duur van uw verblijf, al naargelang uw ziektebeeld en de snelheid van uw genezing;
 • het door u gekozen kamertype: behoudens uitzondering mag het ziekenhuis u een kamersupplement aanrekenen als u in een eenpersoonskamer verblijft;
 • het statuut van uw arts (al dan niet geconventioneerd);
 • de eventuele bijkomende diensten op voorschrift van uw arts (farmaceutische producten, implantaten, prothesen,…) of op uw verzoek (televisie, Wi-Fi,...).

Bij uw opname in het ziekenhuis wordt u een voorschot gevraagd dat bestemd is om de hospitalisatiekosten te dekken die niet ten laste worden genomen door uw ziekenfonds. 

U hebt de keuze om dit voorschot cash, via Bancontact of met uw kredietkaard te betalen.
Als u niet in orde bent inzake verzekerbaarheid (ziekenfonds), wordt u het geschatte bedrag voor een ziekenhuisopname van één week gevraagd vóór uw opname. Na elke periode van 7 hospitalisatiedagen wordt aan de patiënt of aan zijn familie gevraagd om een nieuw voorschot te storten.

Er wordt u geen voorschot gevraagd als u in het bezit bent van een requisitoir of een bewijs van tenlasteneming door een privéverzekering.

Op de dag van uw vertrek hoeft u geen enkele betaling te verrichten, noch aan het ziekenhuis, noch aan een zorgverstrekker (arts, kinesist, verpleegkundig of paramedisch personeel,…).

Uw factuur wordt zo spoedig mogelijk naar u verzonden, ongeveer een maand na uw vertrek. Het kan gebeuren dat u later een bijkomende factuur ontvangt.

MEER INFORMATIE VOOR ELK VAN DE ZIEKENHUIZEN VAN HET IRISNET:

KAN IK HET KAMERTYPE KIEZEN BIJ MIJN OPNAME IN HET ZIEKENHUIS ?

Bij opname in het ziekenhuis moet u een keuze maken tussen een eenpersoonskamer, een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer.

Wij proberen aan uw wensen te voldoen, maar weet dat het aantal kamers in elke categorie beperkt is en dat het ziekenhuis met onvoorziene situaties te maken kan hebben, zoals afzonderingen. In ieder geval wordt u zo spoedig mogelijk overgebracht naar het door u gewenste kamertype.

Een eenpersoonskamer kan aanleiding geven tot een eventueel supplement op de hospitalisatiekosten en de medische honoraria. De modaliteiten en het bedrag van dit supplement ontvangt u bij de opname.

KAN IK MORELE OF FILOSOFISCHE BIJSTAND KRIJGEN ?

Morele of filosofische bijstand is vastgelegd in de wet en de keuze van de bijstand, religieus of niet, hangt uiteraard af van uw persoonlijke overtuigingen.

Naast het luisteren en de dialoog via de morele of filosofische bijstand is het ook mogelijk om een plechtigheid te organiseren met vertegenwoordigers van de godsdienst van uw keuze of gewoonweg met familieleden.

Bij uw opname deelt het ziekenhuis u de lijst mee van de personen die u bijstand kunnen verlenen tijdens uw verblijf, evenals een verklaring waarmee u desgewenst deze bijstand kunt aanvragen.

WELKE HULP KAN IK KRIJGEN BIJ DE SOCIALE DIENST ?

De sociale diensten staan tot uw beschikking, op verzoek, in alle zorgeenheden van de ziekenhuizen van het irisnet, om samen met u uw situatie te beoordelen en u te begeleiden tijdens uw ziekenhuisopname.

Hun belangrijkste functie bestaat erin u een hoogwaardige sociale begeleiding aan te bieden, tijdens uw verblijf in onze instellingen en u tevens de best mogelijke omstandigheden te waarborgen bij uw vertrek.

Hun opdrachten zijn onder meer…

 • Luisteren naar de patiënt en naar zijn familie (gesprekken over problemen in verband met de ziekenhuisopname, de aanvaarding van de gezondheidstoestand…) en hen psychosociale begeleiding geven. 
 • Het evalueren van de sociale moeilijkheden die een rem kunnen vormen op de globale zorg voor de patiënt.
 • Het valideren van de toekenningsvoorwaarden voor eventuele steun en het opbouwen van nuttige relaties met de OCMW’s.
 • Het informeren van de patiënten over de wetgeving en de instellingen binnen en buiten de muren (RIZIV, OCMW, FOD, centra voor geestelijke gezondheidszorg…) en hen helpen om de nodige stappen te zetten (regularisatie bij het ziekenfonds, aanvraag van financiële steun, de nodige stappen om de voordelen voor mindervaliden te bekomen…).
 • Het evalueren van de veranderingen die in het dagelijks leven moeten worden aangebracht als gevolg van de ziekte en helpen om de meest geschikte oplossingen te vinden, in overleg met de patiënt en zo mogelijk met zijn familie. 
 • Helpen bij het oplossen van sociale problemen die verbonden zijn met de ziekte, om tot een maximale autonomie te komen.
 • Het begeleiden van de voorbereiding op uw vertrek na de ziekenhuisopname en de organisatie van de terugkeer naar huis of uw eventuele plaatsing in een rusthuis.
 • Het evalueren van de eventueel op te nemen contacten met de medisch-sociale instellingen en de onthaalstructuren, die u zullen opvolgen bij uw vertrek.

Aarzel niet om al in het begin van uw verblijf aan een lid van het zorgteam te vragen om het bezoek van een maatschappelijk werker te regelen.

DE VERSCHILLENDE SOCIALE DIENSTEN BINNEN DE ZIEKENHUIZEN VAN HET IRISNET:

WAT KUNT U DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER DE ZORGEN DIE U ONTVING IN EEN ZIEKENHUIS VAN HET NET ?

Vragen, suggesties of klachten zijn belangrijk om ons te helpen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening waar u recht op hebt, te verbeteren. Daarom moedigen wij u aan om ze ons mee te delen.

Bij ontevredenheid raden wij u aan om u eerst te richten tot de dienst waar u werd behandeld. Als u geen antwoord krijgt, kunt u uw klachten meedelen aan de ombudsdienst. Deze dienst bestaat in alle ziekenhuizen van het irisnet.

De ombudsman oefent zijn functie onafhankelijk uit. Hij is gebonden tot het beroepsgeheim, is onpartijdig en neutraal gedurende de hele procedure.

Klachten kunnen schriftelijk (brief, fax, e-mail) of mondeling (telefoon, persoonlijk contact na afspraak) bij de ombudsman gemeld worden.

Indien u bij de bevoegde ombudsdienst klacht neerlegt omdat u vindt dat een van uw rechten niet gerespecteerd werd (vb. gebrek aan informatie over uw gezondheidstoestand, moeilijkheden om inzage te krijgen in het patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgverlening), poogt de ombudsman het geschil op te lossen, met de medewerking van de patiënt en van de beroepsbeoefenaar(s).

Indien de partijen niet tot een oplossing komen, informeert de ombudsman u over de andere mogelijkheden die bestaan voor de behandeling van uw verzoek.

DE VERSCHILLENDE OMBUDSDIENSTEN BINNEN DE IRISZIEKENHUIZEN:

Meer informatie : FOD Volksgezondheid

WAT ZIJN DE RECHTEN EN DE PLICHTEN VAN DE PATIËNTEN ?

Alle ziekenhuizen van het irisnet sluiten zich aan bij het “Handvest van de Patiënt” waarin wij u informeren over onze verbintenissen tegenover u. Daarnaast vragen wij u om enkele regels in acht te nemen… 

HOE MOET IK DE FACTUREN LEZEN DIE HET ZIEKENHUIS ME STUURT ?

 • Ik heb een factuur ontvangen van een ziekenhuis van het irisnet. Nochtans ben ik nooit bij u geweest. Ik denk dat u zich van persoon vergist hebt.

  

U hebt onlangs een arts geraadpleegd die een staal voor analyse verzonden heeft naar een laboratorium van een ziekenhuis van het net. De factuur die u hebt ontvangen is dus voor de kosten van deze analyse.

 • Op mijn factuur staat dat ik niet verzekerd ben. Nochtans ben ik altijd in orde geweest met het ziekenfonds.  Het ziekenhuis beschikte niet over informatie betreffende uw ziekenfonds bij het opstellen van de factuur. Kleef gewoon een vignet van het ziekenfonds op uw factuur en stuur ze terug naar het ziekenhuis die ze naar u heeft verzonden. De noodzakelijke correctie zal worden uitgevoerd.


 • Ik heb de arts nooit gezien van wie de naam op de factuur staat.

  

Inderdaad, u hebt deze arts misschien niet gezien, maar wij zijn wettelijk verplicht om op de factuur de naam te vermelden van de verantwoordelijke arts van de ziekenhuiseenheid die de prestaties dekt van de artsen-stagiairs van de dienst voor de dag in kwestie; wij kunnen ook de naam vermelden van de arts die de laboratoriumanalyse of de beeldvormingsprotocollen heeft uitgevoerd voor uw behandeling, zelfs als u hem nooit hebt ontmoet.


 • Ik kan de factuur niet ineens betalen. Onder welke voorwaarden kan ik een afbetalingsplan krijgen?

  

Om een afbetalingsplan te krijgen, moet u verplicht contact opnemen met de facturatiedienst van het ziekenhuis (via e-mail, brief of telefoon). Nadat samen met u redelijke termijnen zijn overeengekomen voor de betaling van uw factuur, stuurt het ziekenhuis u per brief het schema van de betalingen en een schulderkenning die u verplicht ingevuld en ondertekend terug moet sturen. Zonder schulderkenning is het afbetalingsplan niet geldig en blijft de volledige factuur opeisbaar. Wij raden u dus met aandrang af om zelf een afbetalingsplan te improviseren zonder ons te verwittigen. In dat geval kunt u zich immers blootstellen aan rechtsvervolging en onnodige kosten.


 • Ik heb een requisitoir van het OCMW. Ik hoef de factuur die u me stuurt dus niet te betalen.

  

U moet weten dat het OCMW niet alle kosten ten laste neemt. Sommige diverse kosten moet u zelf betalen.


 • Ik krijg een factuur, terwijl ik het slachtoffer ben van een arbeidsongeval.  Het arbeidsongeval moet gemeld worden bij uw aankomst op de spoed of bij de eerste consultatie. U ontvangt dan een document dat ingevuld moet worden door de werkgever. Dit document moet verplicht binnen 8 dagen teruggestuurd worden naar het ziekenhuis van het net dat u heeft opgevangen. Bij niet-ontvangst van het document is de factuur ten laste van de patiënt. Het is ook mogelijk dat de verzekering van de werkgever van oordeel is dat het niet om een arbeidsongeval gaat. In dat geval verwittigt het ziekenhuis u per brief met een kopie van het antwoord van de verzekering en stuurt u vervolgens de factuur.


 • Mijn kind was het slachtoffer van een ongeval op school. Waarom stuurt u de factuur niet naar de verzekering van de school?

  

Bij een schoolongeval wordt de factuur naar de ouders gestuurd. Zij moeten zich dan tot de verzekering van de school wenden om de terugbetaling ervan te verkrijgen.


 • Ik ben met een ziekenwagen overgebracht naar een ander ziekenhuis dan het uwe en toch krijg ik een factuur van een ziekenhuis van het irisnet.

  

De ziekenwagen, en het medisch team toegewezen aan dit voertuig, komt van een ziekenhuis van het irisnet. De factuur heeft dus betrekking op de medische opvolging tijdens het vervoer in de ziekenwagen. Als de factuur de vermelding “niet verzekerd” draagt en u in orde bent met het ziekenfonds, kleeft u gewoon een vignet van het ziekenfonds op de factuur en stuurt u ze terug.


 • Ik heb een factuur ontvangen met een terug te betalen bedrag, maar wacht nog steeds op de terugbetaling.  Om technische redenen is het niet mogelijk voor een ziekenhuis van het irisnet om automatische terugbetalingen uit te voeren. Wij nodigen u uit om contact op te nemen met de Facturatiedienst van het ziekenhuis (via e-mail, brief of telefoon) om de rechtmatigheid van de terugbetaling na te gaan en uw rekeningnummer door te geven.

 • Ik betwist formeel de aanvullende honoraria die gevraagd worden door de arts.  Vanaf het moment dat u ervoor gekozen hebt om in een eenpersoonskamer te verblijven, is het de artsen toegestaan om u aanvullende honoraria aan te rekenen. Indien u een annulering of korting wenst op deze supplementen, neem dan contact op met de desbetreffende arts, die ons zijn beslissing zal meedelen.

DE VERSCHILLENDE FACTURATIEDIENSTEN BINNEN DE IRISZIEKENHUIZEN :

 • UVC Brugmann:  02.477.35.72 - facturation@chu-brugmann.be 
 • UMC Sint-Pieter:  02.535.37.10 - infofac@stpierre-bru.be   
 • Iris Ziekenhuizen Zuid:  02.739.87.87 
 • Kinderziekenhuis - UKZKF: 02.477.35.86 - facturation@huderf.be 
 • Jules Bordet Instituut: 02.541.34.34 - facturation@bordet.be 


Hoe kan u een afspraak maken voor een raadpleging in een ziekenhuis van het iris netwerk?

 

Ten eerste kan u op de klassieke manier een afspraak maken in alle ziekenhuizen van het iris netwerk: ter plaatse of telefonisch. U vindt alle nuttige telefoonnummers in de rubriek  “Een dienst zoeken” op onze homepagina.

U kan echter ook online een afspraak maken. Klik hieronder op het ziekenhuis van uw keuze. U kan dan online een formulier invullen. Het ziekenhuis zal u zo spoedig mogelijk contacteren om een afspraak voor te stellen of te bevestigen.

UVC Brugmann 

UMC Sint Pieter 

Iris Ziekenhuizen Zuid (u vindt de rubriek online een afspraak vragen rechtsboven op de homepagina)

Universitair Kinderziekenhuis UKZKF 

IK WIL STOPPEN MET ROKEN. KAN HET ZIEKENHUIS MIJ HELPEN ?

Goed idee! Al de ziekenhuizen van het iris netwerk stemmen in met het handvest van het Rookvrije Ziekenhuis. Op uw verzoek zal ons verzorgend personeel u informatie geven over de verschillende beschikbare diensten die u kunnen helpen om te stoppen met roken. Onze rookstopcentra zijn samengesteld uit tabakologen en psychologen die specifieke vormingen hebben gevolgd om efficiënte en actieve hulp te verlenen en u te begeleiden bij het stoppen met roken. Als u echt wil stoppen met roken, maak dan een afspraak met één van onze diensten tabakologie. Als u gehospitaliseerd bent, aarzel dan niet om de hulp van een rookstopcentrum aan te vragen.

HOE KAN IK DE ARTSEN DIE MIJ BEHANDELEN BINNEN HET IRIS NETWERK TOEGANG VERLENEN TOT MIJN VOLLEDIG MEDISCH DOSSIER?

De iris ziekenhuizen maken deel uit van het Brusselse Gezondheidsnetwerk Abrumet. Dit is een uitwisselingsnetwerk van informatie en medische documenten dat alle Brusselse ziekenhuizen met elkaar, maar ook met de Brusselse geneesheren buiten het ziekenhuis verbindt. Abrumet is ook verbonden met vergelijkbare netwerken in Wallonië en Vlaanderen om de uitwisseling van medische gegevens overal in België mogelijk te maken.

U kan zich op elk moment inschrijven op Abrumet. Dit houdt het volgende in:

-u geeft toestemming aan de zorgverleners die u nu of in de toekomst behandelen om uw gezondheidsgegevens uit te wisselen;

-u hebt toegang tot uw eigen medisch dossier;

-u kan zien wie uw dossier geraadpleegd heeft;

-u hebt de mogelijkheid om specifieke zorgverleners al dan niet de toegang tot uw gezondheidsgegevens te verlenen

U kan zich ook op ieder ogenblik uitschrijven.

Meer info op https://www.abrumet.be/NL/patients/Pages/default.aspx

Bij een opname of raadpleging binnen het iris netwerk wordt u gevraagd om zich in te schrijven op Abrumet, omdat we denken dat het een meerwaarde biedt voor uw gezondheid en uw veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid dat u bewusteloos op de spoedgevallen belandt waar niemand uw bloedgroep, uw allergieën, de geneesmiddelen die u neemt of uw medische voorgeschiedenis kent,….

Localisatie

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Yurtdışı Yatırım